Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden wij u de programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 aan. Uitgangspunt van het college is een solide en duurzaam financieel beleid.  Het meerjarenbeeld is structureel sluitend waarmee Aalsmeer financieel gezond is.

Dit is de eerste programmabegroting waarin de ambities uit het collegeprogramma ‘Vol vertrouwen vooruit!’ volledig zijn verwerkt. Tevens zijn het College UitvoeringsProgramma en de Kadernota  verwerkt in deze programmabegroting en maken hier integraal onderdeel van uit. De ontwikkelingen in de jeugdzorg zijn financieel structureel verwerkt en bieden een sluitend perspectief. Over de openstaande post ‘formatieve en organisatorische ontwikkelingen’ vond de afgelopen maanden overleg plaats.  Deze is nog niet verwerkt in deze begroting maar wordt als aanvulling op de programmabegroting 2020 aan uw raad voorgelegd.

Richting de toekomst bestaan er ook  uitdagingen die van invloed zijn op het meerjarenbeeld. Het gaat hier om de Centrumvisie van Cleefkade – Stadionsweg, scholengebouw Oosteindedriehoek, de verplaatsing van OBS Kudelstaart en De Graankorrel in Kudelstaart en de beheerkosten nota wegen na 2023.
Daarnaast is er vanaf 2021 de areaaluitbreiding als gevolg van het gereed komen van de Burgemeester Kasteleinweg, het VVA terrein en Greenpark.

In het onderstaande nemen wij u kort mee in de ontwikkeling van het begrotingssaldo ten opzichte van de Kadernota.

Ontwikkeling meerjarenbegroting (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo na Lentestukken 2019

193

290

131

-310

Meicirculaire 2019

-1.150

-1.182

-723

-822

Mutaties begroting 2020

- Wijziging toegerekende rente grondexploitaties

207

- Correctie inkomsten precariobelasting

-80

-80

- Correctie Lentestukken grondbank

-50

-50

Technische wijzigingen en overige correcties

- Kapitaallasten

-70

9

0

20

- Toeristenbelasting

-161

- Overige correcties < € 40.000

0

-47

-48

-69

De aanpassingen ten opzichte van het beeld in de Kadernota zijn met name technische correcties. Een nadere toelichting hierop is opgenomen in de technische begroting. Ook de ontwikkeling van saldi van de verschillende programma’s ten opzichte van de vorige begroting ,wordt toegelicht. Voor een juiste beoordeling van het saldo van de begroting is het onderscheid in het structurele en incidentele saldo van belang.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Structureel

-108

-459

-452

-451

Incidenteel

-1.129

-520

-267

-604

Bovenstaande tabel toont ieder jaar een positief structureel begrotingssaldo. De programmabegroting en meerjarenbegroting zijn structureel en reëel in evenwicht. Om hiertoe te komen hebben we conform de Kadernota het tarief voor de toeristenbelasting verhoogd naar € 3,50 per persoon per nacht. Met deze verhoging is het tarief van Aalsmeer meer gelijk getrokken met  de tarieven toeristenbelasting van de omliggende gemeenten..

Het college wil de lasten voor de inwoners zo laag mogelijk houden. Echter de OZB voor woningen is gestegen. Dit komt door het wegvallen van de incidentele “compensatie woonlasten 2019".  Vanaf 2020 hanteert het college  de systematiek van correctie van de OZB woningen door waardeontwikkeling.  Hiermee is de totale OZB opbrengst voor de gemeente de opbrengst van het vorige jaar plus de indexatie. De waardeontwikkeling wordt direct verdisconteerd in het OZB tarief. Voor 2020 leidt de waardestijging tot een lager OZB tarief. Op basis van het voorgaande denkt het college recht te doen aan de motie belastingplafond.

Om de programmabegroting voor u en inwoners toegankelijk te maken hebben wij via onze website een digitale programmabegroting in een magazinestijl. Kijk op: https://aalsmeer.pcportal.nl/