4.4 Meerjarenraming per programma

In onderstaand overzicht zijn per programma de lasten, baten en het saldo voor de jaren 2020 tot en met 2023 opgenomen.

- is een voordeel

x € 1.000

Programma

2020

2021

2022

2023

Sociaal domein

lasten

22.665

22.344

22.096

22.080

baten

4.345

4.345

4.345

4.345

saldo

18.320

17.999

17.751

17.735

Onderwijs en ontplooiing

lasten

7.438

7.364

7.042

7.005

baten

1.882

1.868

1.853

1.853

saldo

5.556

5.496

5.189

5.152

Economie en duurzaamheid

lasten

648

626

627

626

baten

575

903

953

953

saldo

73

-277

-326

-327

Openbare ruimte

lasten

16.881

16.360

17.298

13.112

baten

7.174

7.141

7.133

7.005

saldo

9.707

9.219

10.165

6.107

Ruimtelijke ontwikkeling

lasten

20.915

18.683

13.028

8.653

baten

20.531

16.978

11.474

7.464

saldo

384

1.705

1.554

1.189

Bestuur, bevolking en veiligheid

lasten

5.344

5.319

5.337

5.341

baten

399

399

399

399

saldo

4.945

4.920

4.938

4.942

Saldo van de programma's

lasten

73.891

70.696

65.428

56.817

baten

34.906

31.634

26.157

22.019

saldo

38.985

39.062

39.271

34.798

Bedrijfsvoering

lasten

8.206

7.574

7.573

7.573

baten

saldo

8.206

7.574

7.573

7.573

Algemene dekkingsmiddelen

lasten

1.577

2.157

2.869

4.038

baten

47.421

48.146

47.138

48.257

saldo

-45.844

-45.989

-44.269

-44.219

Saldo voor bestemming

lasten

83.674

80.427

75.870

68.428

baten

82.327

79.780

73.295

70.276

saldo

1.347

647

2.575

-1.848

Mutaties reserves

lasten

9.566

5.467

3.384

2.030

baten

12.150

7.093

6.678

1.236

saldo

-2.584

-1.626

-3.294

794

Saldo na bestemming

lasten

93.240

85.894

79.254

70.458

baten

94.477

86.873

79.973

71.512

Toelichting op de meerjarenraming

Nominale ontwikkelingen
Voor 2020 zijn de materiële lasten en baten met 2% verhoogd en wordt voor de personeelslasten rekening gehouden met een prijsindex van 3%. De dienstverleningsbijdrage aan de ambtelijke organisatie AA wordt conform de afspraken die zijn gemaakt in het dienstverleningshandvest geïndexeerd.

Algemene uitkering
Voor de jaren 2020-2023 wordt uitgegaan van de ontwikkelingen van het Gemeentefonds zoals opgenomen in de meicirculaire 2019.

Onroerende zaakbelasting
Voor 2020 is een verwachte indexatie van 2,5% meegenomen. Voor de jaren 2020 en verder is geen indexatie meegenomen.

Begrotingsomvang (totale lasten voor bestemming)
De begrotingsomvang neemt af van € 83 miljoen in 2020 naar € 68 miljoen in 2023. Meerjarig worden de verschillen voornamelijk veroorzaakt door de bouwgrondexploitaties, met name Green Park Aalsmeer.
Daarnaast zijn voor 2020- 2022 de uitgaven verwerkt voor het uitvoeringsprogramma werken buitenruimte 2020, zoals vastgesteld in het Uitvoeringsprogramma Buitenruimte Aalsmeer 2018-2019 op 3 juli 2018. Voor 2023 zijn geen bedragen opgenomen.

ga terug