4.3 Reserves en voorzieningen

Het beleid is erop gericht om reserves en voorzieningen op een toereikend niveau te houden. Hiertoe wordt jaarlijks bij de jaarrekening en begroting de weerstandscapaciteit tegenover de risico’s gezet. Op 28 mei 2015 is de nota reserve- & risicobeleid Aalsmeer 2015 vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de hoogte van het weerstandsvermogen en in het bijzonder op de ratio van de beschikbare weerstandscapaciteit versus de benodigde weerstandscapaciteit. Tevens wordt een beschouwing gegeven van alle aanwezige reserves en voorzieningen. Deze nota wordt eind 2019 / begin 2020 geactualiseerd.

Reservepositie
De totale reservepositie wordt per 1 januari 2020 geraamd op € 49,7 miljoen. Deze is te onderscheiden in algemene reserves van € 13,5 miljoen en bestemmingsreserves van € 36,2 miljoen. Aan het eind van dit hoofdstuk is het verloop van de reserve positie 2020 weergegeven met de ontwikkeling tot 2023.

Algemene reserves
Reserves waaraan geen bestemming is toegekend vormen de algemene reserves. Deze bestaan uit de algemene reserve en de algemene vrije reserve.

Bestemmingsreserves
Reserves met een bepaalde bestemming zijn bestemmingsreserves. Motieven voor het instellen van bestemmingsreserves zijn onder andere een risicomotief, egalisatiemotief of spaarmotief.

De grootste reserves qua omvang per 1 januari 2020 zijn:

  • Reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte       € 10,1 miljoen
  • Reserve kapitaallasten gebouwen      € 6,5 miljoen
  • Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer      € 6,1 miljoen

De reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte is ingesteld om schommelingen en faseringen in de besteding van de beschikbare middelen voor het Meerjarenprojectplan Buitenruimte op te vangen. Er vindt een structurele dotatie plaats.

De reserve kapitaallasten gebouwen is bestemd voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen in gemeentelijke gebouwen.

De reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer en reserve dekking kapitaallasten UP groen, water, recreatie zijn  bestemd voor dekking van afschrijvingslasten van investeringen met maatschappelijk nut van het meerjarenprojectenplan buitenruimte (verkeer en vervoer en groen, water, recreatie).

Voorzieningen
Voorzieningen zijn afgesplitste delen van het vermogen in verband met verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten, maar ook voor verplichtingen en verliezen waarvan de omvang onzeker is.

De grootste voorzieningen qua omvang zijn:

  • Voorziening rioleringen   € 2,0 miljoen
  • Voorziening beheer gebouwen   € 1,1 miljoen

Voor de voorziening riolering geldt dat de positieve resultaten op de rioolheffing in voorgaande jaren zijn gereserveerd.

De voorziening beheer gebouwen is bestemd voor de instandhouding van de diverse gemeentelijke gebouwen. De voeding van deze voorziening geschiedt op basis van het meerjarig onderhoudsplan gemeentelijke gebouwen.

Naam Reserve / Voorziening (bedrag x € 1.000)

Stand per 1-1 2020

Vermindering

Vermeerdering

Stand per 31-12-2020

Rente toevoeging

2020 aan de exploitatie

A. Reserves van de exploitatie

1. Algemene reserves:

Algemene reserve (A.R.)

15.160

15.160

152

Algemene vrije reserve (A.V.R.)

-2.075

-2.075

-21

Begrotingssaldo

456

1.237

1.693

5

Totaal 1: algemene reserves

13.541

0

1.237

14.778

135

2. Bestemmingsreserves:

Duurzaamheidsfonds

328

80

248

3

Reserve bovenwijkse voorzieningen

4.456

2.663

57

1.850

45

Reserve kunstzinnige verfraaiing

217

25

1

193

2

Reserve woonfonds volkshuisvesting

1.446

1.446

14

Reserve minimabeleid

39

39

0

Reserve kapitaallasten gebouwen

6.529

100

560

6.989

65

Reserve actualiseren bestemmingsplannen

61

61

1

Reserve gemeentehuis

560

560

0

6

Res.onderhoud/instand.onbebouwde ruimte

10.130

7.024

2.200

5.305

101

Res.dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer

6.145

110

4.780

10.815

61

Res.dekking kapitaallstn UP groen, water, recreatie

2.707

101

1.969

4.575

27

Reserve herinrichting VVA-terrein

1.487

1.487

0

15

Reserve Waterfront

2.000

2.000

20

Reserve monumentenfonds

49

49

0

Totaal 2: bestemmingsreserves

36.154

12.150

9.567

33.571

362

Totaal rubriek A: reserves

49.695

12.150

10.804

48.348

497

B. Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening beheer gebouwen

1.081

491

358

948

11

Voorziening voormalig personeel

261

200

61

3

Voorziening afvalstoffenheffing

275

85

190

3

Voorziening rioolheffing

2.015

-320

2.335

20

Voorziening facilitaire projecten

346

346

3

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats

310

31

128

407

3

Voorziening uitgifte graven

501

47

179

633

5

Voorziening begraafplaats

52

38

14

1

Totaal rubriek B: voorzieningen

4.840

572

666

4.933

48

bedrag x € 1.000

Saldo begin

Saldo begin

Saldo begin

Saldo begin

Naam Reserve / Voorziening

2020

2021

2022

2023

A. Reserves van de exploitatie

1. Algemene reserves:

Algemene reserve (A.R.)

15.160

15.160

15.160

15.160

Algemene vrije reserve (A.V.R.)

-2.075

-2.075

-2.075

-2.075

Begrotingssaldo

456

1.693

2.672

3.391

Totaal 1: algemene reserves

13.541

14.778

15.757

16.476

2. Bestemmingsreserves:

Duurzaamheidsfonds

328

248

168

168

Reserve bovenwijkse voorzieningen

4.456

1.850

805

836

Reserve kunstzinnige verfraaiing

217

193

168

143

Reserve woonfonds volkshuisvesting

1.446

1.446

1.446

1.446

Reserve minimabeleid

39

39

39

39

Reserve kapitaallasten gebouwen

6.529

6.989

6.562

6.137

Reserve actualiseren bestemmingsplannen

61

61

61

61

Reserve gemeentehuis

560

0

Res.onderhoud/instand.onbebouwde ruimte

10.130

5.305

3.186

-303

Res.dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer

6.145

10.815

13.036

13.759

Res.dekking kapitaallstn UP groen, water, recreatie

2.707

4.575

4.423

4.315

Reserve herinrichting VVA-terrein

1.487

0

Reserve Waterfront

2.000

2.000

2.000

2.000

Reserve monumentenfonds

49

49

49

49

Totaal 2: bestemmingsreserves

36.154

33.571

31.944

28.650

Totaal rubriek A: reserves

49.695

48.348

47.701

45.127

B. Voorzieningen van de algemene dienst

Voorziening beheer gebouwen

1.081

948

905

863

Voorziening voormalig personeel

261

61

Voorziening afvalstoffenheffing

275

190

171

162

Voorziening rioolheffing

2.015

2.335

2.621

2.905

Voorziening facilitaire projecten

346

346

346

346

Voorziening afkoop onderhoud begraafplaats

310

407

492

564

Voorziening uitgifte graven

501

633

748

844

Voorziening begraafplaats

52

14

-23

-60

Totaal rubriek B: voorzieningen

4.840

4.933

5.259

5.624

Toelichting ontwikkeling meerjarig saldo van de reserves en voorzieningen

Op basis van uitvoeringsplannen en beleidsnota’s is een inschatting gemaakt van het verloop van de bestemmingsreserves en voorzieningen. Hierna worden de grootste mutaties in de reserves toegelicht.

Algemene (vrije) reserve
De stand van de Algemene reserves moet als totaal bezien worden. Vanuit het vastgestelde beleid maken we in de begroting 2020 nog onderscheid in een algemene vrije reserve en een algemene reserve. Zoals in de Kadernota aangekondigd komen we over de implicaties hiervan terug bij de nieuw vast te stellen nota reserves en risicobeleid die we in het najaar met uw raad verwachten te kunnen bespreken. Op basis hiervan zal u de keuze voorgelegd worden de Algemene Vrije reserve aan te vullen dan wel het onderscheid tussen de Algemene reserve en de Algemene Vrije reserve te laten vervallen.

Het meerjarig begrotingssaldo wordt toegevoegd aan de algemene (vrije) reserve

Reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte
Aan de reserve wordt in 2020 een bedrag van € 2.200.000 euro toegevoegd en als gevolg van het Meerjarenprojectenplan Buitenruimte € 7.024.000 onttrokken

Reserve dekking kapitaallasten UP verkeer en vervoer en Reserve dekking kapitaallaten UP Groen, water en recreatie
De afschrijvingslasten van investeringen in de openbare ruimte worden gedekt door de onttrekking uit de reserves dekking kapitaallasten van investeringen in de openbare ruimte . Aan de reserves wordt in 2020 om een investering van € 4.780.000 in verkeer en vervoer en voor € 1.969.000 in groen, water en recreatie toegevoegd (onder gelijktijdige verlaging van de reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte en reserve bovenwijkse voorzieningen).

Reserve bovenwijkse voorzieningen
Op basis van de Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen worden van partijen die zelfstandig gronden ontwikkelen, exploitatiebijdragen ontvangen. Deze worden toegevoegd aan de reserve.
De meerjarige onttrekkingen worden gedaan ten behoeve van de aanleg van de burgemeester Kasteleinweg, de burgemeester Hoffscholteweg, de Molenvlietweg en de kruising N231.

ga terug