3.7 Grondbeleid

Inleiding

De paragraaf grondbeleid is een -op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)- verplicht onderdeel van de gemeentelijke begroting.

Artikel 16 van het BBV bepaalt dat deze paragraaf in ieder geval het volgende moet bevatten:

  1. Visie op het grondbeleid in relatie tot de doelstellingen van de programma’s
  2. Aanduiding van de wijze waarop het grondbeleid wordt uitgevoerd
  3. Actuele prognose van de te verwachten resultaten van de totale grondexploitatie
  4. Een onderbouwing van de geraamde winstneming
  5. Beleidsuitgangspunten omtrent de reserves van grondzaken in relatie tot de risico’s van grondzaken
ga terug