5.5 Kaderstellende nota's

Kaderstellende beleidsnota's Aalsmeer

(geen verordeningen, specifieke beleidsregels en bestemmingsplannen)

Thema

Programma/titel

jaar

Programma 1 Sociaal Domein

vaststelling

1.1

Raadsbrief continuering lokaal gezondheidsbeleid

2016

1.1

Meedoen mogelijk maken', Wmo-nota 2015-2018

2014

1.1

Dementie-aanpak Aalsmeer 2015-2018

2015

1.1

De kracht van Aalsmeer

(naar verwachting eind) 2019

1.1

Nota Sociaal Domein

(naar verwachting eind) 2019

1.2

Kadernota Participatiewet 2015-2018

2014

1.2

Beleidsplan Schuldhulpverlening 2016-2020. Schuldhulpverlening in balans.

2017

1.3

Beleidsplan jeugdhulp 2015-2018 "voor de jeugd van Aalsmeer"

2014

Programma 2 Onderwijs en ontplooiing

2.3

Sportnota 2015-2019

2015

2.4

Beleidsnota Archeologie 2016

2016

2.4

Cultuurnota Aalsmeer, “Beweging maakt Ruimte”

2012

2.4

Bibliotheekvisie Aalsmeer "De bibliotheek van nu naar 2025"

2016

2.4

Kadernota Aalsmeerse lokale omroep

2016

Programma 3 Economie en Duurzaamheid

3.1

Economische agenda 2016-2020 "Samen ondernemen in Aalsmeer"

2016

3.1

Agenda Recreatie en toerisme

2016

3.1

Horecabeleid Aalsmeer 2016-2020

2016

3.1

Detailhandelsnota Aalsmeer

2017

3.2

Strategische Visie Greenport Aalsmeer - Samenwerken aan een bloeiend perspectief

2012

3.2

Ruimtelijke Visie Greenport Aalsmeer

2015

3.4

Duurzaamheidsbeleid Aalsmeer: keuze voor een ondernemende en duurzame gemeente

2016

3.4

Regionale Nota bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden 2012

2012

3.4

Regionale Nota bodembeheer regio Amstelland en Meerlanden

(naar verwachting eind) 2019

Programma 4 Openbare ruimte

4.1

Beeldkwaliteitsplan Beheer en Onderhoud 2015

2015

4.1

Groenvisie

2014

4.1

Hondenkaart 2014

2014

4.2

Aalsmeers Verkeer- en Vervoerplan 2009-2015

2010

4.2

Uitvoeringsprogramma AVVP 2017-2019

2017

4.2

Waterplan Kudelstaart 2005

2005

4.2

Waterplan Aalsmeer 2008

2008

4.2

Gemeentelijk Rioleringsplan 2015-2020

2015

4.2

Verlichtingsplan 2015-2019

2014

4.1/4.2

Meerjarenprojectenplan Aalsmeer 2019 2022

2019

4.3

Textielbeleidsplan, september 2013

2013

Programma 5 Ruimtelijke ontwikkeling

5.1

Aalsmeerse gebiedsvisie 2020

2009

5.1

Integrale nota bestemmingsplannen Aalsmeer

2010

5.1

Nota Kostenverhaal Bovenwijkse Voorzieningen Aalsmeer 2015

2015

5.1

Nota grondbeleid 2016

2016

5.1

Nota ruimtelijke beoordeling bouwen in de linten, 1e herziening

2013

5.1

Structuurvisie Green Park Aalsmeer

2016

5.1

Kadernota Duurzaam bouwen

2004

5.1

Uitvoeringsprogramma Groene As Aalsmeer (natuurbeleid)

2011

5.1

Regionale Nota routering gevaarlijke stoffen

5.3

Woonagenda Aalsmeer 2016 - 2020

2016

5.4

Nota Parkeernormen

2016

5.5

Visie Maatschappelijk Vastgoed "Maatschappelijk vastgoed Aalsmeer in hernieuwde balans"

2016

Programma 6 Bestuur bevolking en veiligheid

6.1

Nota Integraal veiligheidsbeleid 2019-2022

2019

6.1

Regionaal veiligheidsprogramma 2019-2022

2019

6.1

Evenementenbeleid Aalsmeer

2016

6.1

Horecanota en uitvoeringskader horeca

2016

6.1

Het VTH-beleidsplan 2016-2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

2016

6.1

Kadernota tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten

2018

6.2

Beleidsplan Crisisbeheersing (regionaal)

2015

ga terug