2.8 Algemene dekkingsmiddelen

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van baten en lasten die niet direct samenhangen met een programma. Dit zijn de algemene dekkingsmiddelen, waarvan de opbrengst OZB, de algemene uitkering en de dienstverleningsbijdrage AA de belangrijksten zijn, de ramingen van onvoorzien en een aantal stelposten, waarvan de nadere invulling in de loop van het jaar plaatsvindt.

ga terug