4.1 Financieel meerjarenbeeld 2020 - 2023

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de financiële positie van de gemeente Aalsmeer en de meerjarige ontwikkelingen.

Allereerst is het financieel meerjarenbeeld 2020-2023 opgenomen inclusief een toelichting. Vervolgens wordt stil gestaan bij de investeringen en de reserves en voorzieningen.

Financieel meerjarenbeeld 2020 - 2023

Hieronder vindt u een overzicht van de meerjarenraming per programma.

Toelichting op het meerjarenbeeld

Op 27 juni 2019 is de Kadernota 2020 door de Raad vastgesteld. Evenals voorgaande jaren is bij het opstellen van de begroting gebaseerd op deze Kadernota. Daarnaast zijn de gevolgen van de meicirculaire verwerkt op basis van de hierover verschenen raadsbrief.
 
De mutaties die na de meicirculaire hebben plaatsgevonden staan in onderstaande tabel puntsgewijs opgenomen en toegelicht.

Zoals in de Kadernota is aangegeven heeft over de structurele gevolgen van formatieve ontwikkelingen en de investeringen die nodig zijn in de AA organisatie afgelopen zomer bestuurlijk overleg plaatsgevonden. Het resultaat van deze gesprekken treft u niet in deze begroting aan maar worden ten tijde van de behandeling van de programmabegroting als 1e begrotingswijziging afzonderlijk aan u voorgelegd. Voor deze procedure is gekozen zodat uw raad afzonderlijk over deze twee documenten kan besluiten en het proces om te komen tot een begroting niet onnodig wordt opgehouden.

Ontwikkeling meerjarenbegroting (bedrag x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Saldo begroting 2019

-2.269

-2.358

-1.075

-1.075

Eerste begrotingswijziging (Najaarsrapportage 2018)

105

169

206

206

Lentestukken

2.357

2.479

1.000

559

Meicirculaire 2019

-1.150

-1.182

-723

-822

Verwacht begrotingssaldo na meicirculaire

-957

-892

-592

-1.132

Mutaties begroting 2020

- Wijziging toegerekende rente grondexploitaties

207

- Correctie inkomsten precariobelasting

-80

-80

- Correctie Lentestukken grondbank

-50

-50

Technische wijzigingen en overige correcties

- Kapitaallasten

-70

9

0

20

- Toeristenbelasting

-161

- Overige correcties < € 40.000

0

-47

-48

-69

Het saldo van de begroting bestaat uit structurele en incidentele posten. In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in het structurele en incidentele deel van het begrotingssaldo.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Structureel

-108

-459

-452

-451

Incidenteel

-1.129

-520

-267

-604

Toelichting op de mutaties van het meerjarig begrotingssaldo

Wijziging toegerekende rente grondexploitaties
Bij de actualisatie van de grondexploitaties (rbsl. Z-2017/017411 20 juni 2019) is in de jaarschijf 2023 de actuele rentetoerekening GREX opgenomen. Per abuis is hierbij geen rekening gehouden met het verwijderen van de oude rente toerekening. Bij het opstellen van de begroting is deze dubbeltelling gecorrigeerd.

Correctie inkomsten precariobelasting
In de Najaarsrapportage 2017 werden de inkomsten precariobelasting kabels en leiding op basis van een bezwaarschrift verlaagd met € 40.000. Deze mutatie werd structureel doorgevoerd in de begroting.
De mogelijkheid om precariobelasting te heffen eindigt per 1 januari 2022. Bij de Najaarsrapportage 2018 werd beoogd om de structurele post van € 40.000 vanaf 2022 af te ramen. De inkomsten zijn echter nogmaals verlaagd met € 40.000. In deze begroting wordt de dubbele verlaging gecorrigeerd.

Correctie Lentestukken Grondbank
Zoals u bij de behandeling van de Kadernota is toegelicht (samenhang bestuursrapportage met kadernota) is de  verlaging van de taakstelling baggerdepot is voor de jaren 2020 en 2021 zowel in de bestuursrapportage als in de Kadernota doorgevoerd. Dit wordt in de begroting 2020 gecorrigeerd.

Kapitaallasten
Op programma 4 zien we als gevolg van een fasering in de uitvoering  van het programma wegen in 2019 een voordelig effect op de kapitaallasten in 2020. Deze nieuwe fasering is u voorgelegd bij de besluitvorming over het meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022. Hierin is besloten de aanpassingen beschikbaar te houden voor het meerjarenprojectplan vanaf 2021 (latere jaren waaronder 2024).

Toeristenbelasting
De komst van een aantal grotere hotels leiden tot een toename van de overnachtingen in 2019, hetgeen resulteert tot hogere inkomsten toeristenbelasting in de begroting 2020. De verhoging van het tarief toeristenbelasting met ingang van 2020 is reeds verwerkt bij de Kadernota 2020.

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

In de volgende tabel worden de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves per programma en per reserve weergegeven.

Reserve

Programma

Onttrekking

Toevoeging

Algemene Vrije Reserve

Begrotingssaldo

1.237

Kunstzinnige verfraaiing

Onderwijs en ontplooiing

25

Kunstzinnige verfraaiing

Ruimtelijke ontwikkeling

1

Bovenwijkse voorzieningen

Openbare ruimte

2.663

Bovenwijkse voorzieningen

Ruimtelijke ontwikkeling

57

Kapitaallasten gebouwen

Ruimtelijke ontwikkeling

100

560

Reserve gemeentehuis

Ruimtelijke ontwikkeling

560

Duurzaamheidsfonds

Openbare ruimte

80

Onderhoud/instandhouding onbebouwde ruimte

Openbare ruimte

7.024

2.200

Dekking kap.lasten UP verkeer en vervoer

Openbare ruimte

110

4.780

Dekking kap lstn UP groen, water, recreatie

Openbare ruimte

101

1.969

Herinrichting VVA-terrein

Openbare ruimte

1.487

Incidentele baten en lasten

Conform de verplichting in het BBV zijn in de volgende tabel de incidentele baten en lasten per programma en incidentele mutaties op reserves weergegeven.

Bedrag x € 1.000

Omschrijving lasten

2020

2021

2022

2023

1. Sociaal domein

Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) 2e fase

44

Coördinatie Maaltijdvoorziening

22

22

Ondersteuning Top X

15

Armoede en schulden (meicirculaire 2018)

26

Hulpmiddelen autonome groei

200

AM Match

-44

Onderwijsachterstandenbeleid

30

2. Onderwijs en ontplooiing

MAG Aalsmeer

15

Subsidie Oceanus

20

20

Planmatig onderhoud ESA

234

234

4. Openbare ruimte

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022

4.335

3.468

4.285

0

Plan van aanpak Aalsmeer fossiel onafhankelijk

80

80

Burg.Kasteleinweg, organisatiekosten en kosten tijdelijk beheer

40

40

Burg.Kasteleinweg (tlv reserve Bovenwijkse voorzieningen)

200

Begeleiding afvalplan tlv voorziening

25

Beleid klimaatadaptatie

30

Bomenbeleid

25

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Omgevingsvergunningen

28

Bijstelling flecibele schil bouwleges

671

Grex VVA terrein woningbouw

556

Grex Meervalstraat / Roerdomplaan

1.087

1.591

1.493

1.077

Facilitaire projecten

225

6. Bestuur, bevolking en veiligheid

Verkiezingen

50

86

100

Handhaving hennepteelt

25

Belangenbehartiging Schipholdossier

50

Weerbare bloemenveiling

19

19

Overhead

Digitale transformatie 2019

632

Algemene dekkingsmiddelen

Perceptiekosten precariobelasting

16

16

Vennootschapsbelasting abri's

15

Invoeringskosten toeristenbelasting

20

Totaal incidentele lasten voor bestemming

8.642

5.540

5.864

1.177

Incidentele toevoeging aan reserves in samenhang met

4. Openbare ruimte

6.949

3.436

1.354

5. Ruimtelijke ontwikkeling

588

Totaal incidentele toevoegingen aan reserves

7.536

3.436

1.354

0

Omschrijving Baten

2020

2021

2022

2023

1. Sociaal domein

Onderwijsachterstandenbeleid

10

4. Openbare ruimte

UP werken buitenruimte, fietspaden subsidie vervoerregio

Meerjarenprojectenplan Buitenruimte Aalsmeer 2019-2022

150

150

150

0

Aframing stelpost grondbank

-50

-50

Begeleiding afvalplan tlv voorziening

25

5. Ruimtelijke ontwikkeling

Leges omgevingsvergunningen

28

Leges omgevingsvergunningen

1.665

Bijdragen reserve kunst en bovenwijkse voorzieningen

27

Grex VVA terrein woningbouw

797

Grex Meervalstraat / Roerdomplaan

1.114

1.807

1.846

1.781

Facilitaire projecten

211

Algemene dekkingsmiddelen

Precario

1.516

1.516

Totaal incidentele baten voor bestemming

5.494

3.422

1.996

1.781

Incidentele onttrekking aan reserves in samenhang met

4. Openbare ruimte

11.254

6.074

5.489

5. Ruimtelijke ontwikkeling

560

Totaal incidentele onttrekkingen aan reserves

11.814

6.074

5.489

0

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

Conform de verplichting in het BBV zijn in de volgende tabel de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves weergegeven.

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

Structurele toevoeging aan reserves in samenhang met

4. Openbare ruimte

2.000

2.000

2.000

2.000

5. Ruimtelijke ontwikkeling

31

31

31

31

2.030

2.030

2.030

2.030

Structurele onttrekking aan reserves in samenhang met

2. Onderwijs en ontplooiing

25

25

25

25

4. Openbare ruimte

211

568

739

786

5. Ruimtelijke ontwikkeling

100

426

426

426

336

1.019

1.189

1.236

Aan de reserve onderhoud/instandhouding onbebouwde buitenruimte wordt structureel een bedrag van ruim € 2,0 miljoen toegevoegd. De kosten van (groot) onderhoud van de verschillende onderdelen van de buitenruimte worden ten laste gebracht van deze reserve. Deze kosten en de onttrekking ervan aan de reserve zijn opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten.
De structurele onttrekkingen betreffen kapitaallasten van investeringen en kosten van kunstobjecten.

Geprognosticeerde balans 2020
 

Bedrag x € 1 miljoen

Geprognosticeerde balans 2020

Eind 2018

Eind 2019

Eind 2020

Eind 2021

Eind 2022

Eind 2023

ACTIVA

Vaste activa:

- (im) Materiële vaste activa

63,9

79,5

88,0

89,0

87,8

89,0

- Financiële VA: Kapitaalverstrekkingen

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

- Financiële VA: Leningen

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

Totaal vaste activa

68,4

84,0

92,5

93,6

92,3

93,5

Vlottende activa:

- Voorraden

14,5

17,0

18,2

12,9

7,8

5,4

- Uitzettingen <1 jaar

6,9

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

- Liquide middelen

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

- Overlopende activa

15,7

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Totaal Vlottende activa

37,4

25,3

26,5

21,2

16,1

13,7

Totaal Activa

105,8

109,4

119,0

114,8

108,4

107,3

PASSIVA

Vaste passiva:

- Eigen vermogen

50,9

49,7

48,3

47,7

45,1

47,0

- Voorzieningen

4,7

4,8

4,9

5,3

5,6

5,9

- Vaste schuld

34,5

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

Totaal vaste passiva

90,1

94,5

93,3

93,0

90,7

92,9

Vlottende activa:

- Vlottende schuld

7,1

5,9

16,7

12,8

8,7

5,4

- Overlopende passiva

8,6

9,0

9,0

9,0

9,0

9,0

Totaal Vlottende passiva

15,7

14,9

25,7

21,8

17,7

14,4

Totaal Passiva

105,8

109,4

119,0

114,8

108,4

107,3

Gehanteerde uitgangspunten van de begroting 2020

In dit onderdeel wordt ingegaan op de financiële gevolgen van het bestaand beleid voor de meerjarige financiële positie van de gemeente. Onder het bestaand beleid vallen de nominale ontwikkelingen, de ontwikkeling van de algemene uitkering en de gemeentelijke tarieven. De financiële gevolgen van de voorstellen voor autonome ontwikkelingen en nieuw beleid uit de Kadernota 2020 zijn verwerkt in hoofdstuk 2, Programmaplan (tabel Ontwikkeling begrotingssaldo).

Nominale ontwikkelingen
Voor 2020 zijn de materiële lasten en baten met 2% verhoogd. De nominale ontwikkelingen zijn in de programma’s verwerkt, zie hiervoor de indexering in de tabellen bij de programma’s.

Prijsindex personeelslasten
Ten opzichte van de begroting 2019 is rekening gehouden met een prijsindex personeelslasten van 3%.

Indexering dienstverleningsbijdrage Aalsmeer aan de ambtelijke organisatie AA
De dienstverleningsbijdrage aan de ambtelijke organisatie AA wordt conform de afspraken die zijn gemaakt in het dienstverleningshandvest geïndexeerd.

Algemene uitkering
In de raming is rekening gehouden met de effecten zoals gepresenteerd in de Kadernota 2020. Daarnaast is ook de meicirculaire 2019 verwerkt in de ramingen voor 2020 tot en met 2023.

Tarieven en belastingen
De tarieven en belastingen zijn verhoogd met 2,5%, het gewogen gemiddelde van prijs- en loonindexering. Het uitgangspunt voor de tarieven van rioolheffing, afvalstoffenheffing en leges is 100% kostendekkendheid.

ga terug