5.7 Geraamde baten en lasten per taakveld

bedrag x € 1.000

Te vinden op

Geraamde

Geraamde

Omschrijving taakveld

progr./thema

lasten

baten

0.1 Bestuur

6.4

1.961

0

0.10 Mutatie reserves P1

P1

0

0

0.10 Mutatie reserves P2

P2

0

-25

0.10 Mutatie reserves P4

P4

8.949

-11.465

0.10 Mutatie reserves P5

P5

618

-660

0.10 Mutatie reserves P8

P8

-1

0

0.2 Burgerzaken

6.2

627

-366

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

5.5

814

-617

0.4 Ondersteuning organisatie

7.1

8.206

0

0.5 Treasury

8.1

105

-1.269

0.61 OZB Woningen

8.1

390

-5.492

0.62 OZB Niet woningen

8.1

110

-4.247

0.64 Belastingen overig

8.1

109

-1.787

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds

8.1

0

-34.623

0.8 Overige baten en lasten

8.1

848

-4

0.9 Vennootschapsbelasting (VPB)

8.1

15

0

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

6.1

1.336

0

1.2 Openbare orde en veiligheid

6.1

1.420

-33

2.1 Verkeer en vervoer

4.2

7.437

-271

2.2 Parkeren

5.4

3

-19

3.1 Economische ontwikkeling

3.1

335

0

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

5.1

13.601

-13.601

3.3 Bedrijfsloket en -ontwikkelingen

3.1

99

-177

3.4 Economische promotie

3.1

214

-398

4.2 Onderwijshuisvesting

2.2

1.707

-282

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

2.1

1.155

-168

5.1 Sportbeleid en activering

2.3

2.100

0

5.2 Sportaccommodaties

2.3

1.400

-1.432

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

2.4

352

0

5.4 Musea

2.4

138

0

5.5 Cultureel erfgoed

2.4

99

0

5.6 Media

2.4

489

0

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

4.1

3.536

-83

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

1.4

2.756

-134

6.2 Wijkteams

1.1

1.824

0

6.3 Inkomensregelingen

1.2

5.065

-4.011

6.4 Begeleide participatie

1.2

859

0

6.5 Arbeidsparticipatie

1.2

538

0

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

1.1

945

0

6.7 Maatwerkdienstverlening 18+

1.1

3.213

-164

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

1.3

5.812

0

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

1.1

84

-37

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

1.3

418

0

7.1 Volksgezondheid

1.1

1.151

0

7.2 Riolering

4.2

1.745

-2.439

7.3 Afval

4.3

2.795

-3.739

7.4 Milieubeheer

4.3

666

0

7.5 Begraafplaatsen

4.4

702

-642

8.1 Ruimtelijke ordening

5.1

862

-211

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

5.1

3.520

-3.517

8.3 Wonen en bouwen

5.2

2.115

-2.566

Totaal-generaal

93.241

-94.478

ga terug