3.6 Verbonden Partijen

Inleiding

Gemeenten voeren taken uit die direct in het belang van hun inwoners zijn. Een gemeente kan daarbij grotendeels zelf bepalen of zij de taken zelf uitvoert of laat uitvoeren, bijvoorbeeld via een gemeenschappelijke regeling met andere gemeenten.

Wanneer een gemeente de taken door een andere partij laat uitvoeren en er sprake is van een bestuurlijk en financieel belang in een organisatie, dan  is er sprake van een Verbonden partij. Van een bestuurlijk belang is sprake als de gemeente op één of andere manier zeggenschap heeft. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om een zetel in het bestuur of stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Met financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die niet verhaalbaar zijn in het geval van faillissement van de verbonden partij, of dat financiële problemen bij de verbonden partij op de gemeente verhaald kunnen worden.

Als gemeentebestuur is het belangrijk om daar aandacht voor te hebben, omdat ook bij het laten uitvoeren van taken door andere partijen het gemeentebestuur eindverantwoordelijk blijft voor de uitvoering. Daarom is het belangrijk om aandacht te hebben voor de wijze waarop invloed wordt uitgeoefend voor wat betreft sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoording afleggen (= governance) en de gemeentelijke doelen die worden nagestreefd. Daarom heeft de raad Aalsmeer op 6 juli 2017 de nota Verbonden partijen vastgesteld. In deze nota wordt ingegaan op de wettelijke kaders, algemene beginselen van de governance, scheiding van de eigenaar/ en opdrachtgeverrol  en het gemeentelijk beleid dat per verbonden partij wordt nagestreefd. Doordat de gemeente Aalsmeer een vastgestelde nota Verbonden partijen heeft, kan met ingang van de begroting 2018 worden volstaan met een beknopte paragraaf Verbonden partijen in de verschillende planning- en controldocumenten.

In deze paragraaf benoemen we allereerst de relevante ontwikkelingen voor het jaar 2020. Daarna volgt een opsomming van de verbonden partijen waar de gemeente Aalsmeer in deelneemt.

Ontwikkelingen 2020

Eneco groep N.V.
Per 1 januari 2017 is Eneco gesplitst in twee bedrijven, een energie- en een netwerkbedrijf. Voor wat betreft het energiebedrijf, Eneco groep N.V., is aan de 19 gemeenten die aandelen hebben in het najaar 2017 gevraagd om kenbaar te maken of zij hun aandelen wilden verkopen of niet. De gemeente Aalsmeer heeft geen principebesluit genomen, omdat er voor wat betreft prijsbepalende factoren belangrijke inzichten ontbraken. Inmiddels heeft ruim 90% van de gemeentelijke aandeelhouders aangegeven om over te willen gaan tot verkoop. De gestarte verkoopprocedure zal naar verwachting begin 2020 moeten leiden tot een definitieve aanbieder. De gemeente Aalsmeer kan bij een aanbod tot overname besluiten of zij wel of niet over willen gaan tot verkoop van de aandelen. Inmiddels is afstand gedaan van het recht aandelen Eneco van andere gemeenten over te kopen ten behoeve van voortgang van de verkoopprocedure.

De Meerlanden Holding N.V.
Met de Meerlanden Holding NV zijn twee dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) afgesloten welke betrekking hebben op het ophalen van huishoudelijk afval (DVO1) en beheer openbare ruimte (DVO2). Beide DVO’s hebben een looptijd tot 31 december 2019. DVO1 met de Meerlanden is op basis van (marktconforme) uniforme prijzen gecontinueerd tot 2024. DVO2 wordt opnieuw afgesloten in het najaar 2019 voor een periode van vier jaar. Ten gevolge van gewijzigde wetgeving (verbod glysofaat) gecombineerd met weersomstandigheden (opwarming) zullen de kosten van deze DVO hoger uitvallen dan het huidig beschikbare bedrag.

ga terug