3. Paragrafen

Gemeenten moeten minimaal zeven programmaoverstijgende paragrafen opnemen (BBV-verplichting):

  • lokale heffingen
  • weerstandsvermogen en risicobeheersing
  • onderhoud kapitaalgoederen
  • financiering
  • bedrijfsvoering
  • verbonden partijen
  • grondbeleid

In een paragraaf wordt een “dwarsdoorsnede” gepresenteerd van de verschillende programma’s.