2.2 Onderwijs en ontplooiing

Missie 2019 - 2022

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, net zo als elk kind gezond en veilig moet kunnen opgroeien en de kans moet krijgen zich te ontplooien. Daarom zijn naast onderwijs ook sport en cultuur belangrijk. In Aalsmeer willen wij een gelijke start en gelijke kansen voor iedereen.

Goed onderwijs vraagt om kwalitatief goede gebouwen, passend onderwijs voor ieder kind en goede aansluiting tussen vroeg- en voorschoolse educatie en het basisonderwijs en daarna het middelbaar onderwijs. Met elkaar gaan wij voor hetzelfde doel: kwalitatief goed onderwijs voor elk kind in Aalsmeer.

Kenmerkend voor Aalsmeer is het rijke verenigingsleven. De vele sportclubs, verenigingen en culturele instellingen zijn niet alleen belangrijk voor de individuele ontwikkeling, maar vervullen ook een belangrijke sociale rol in onze samenleving. Ze zorgen voor verbinding. Mensen leggen nieuwe contacten en voor nieuwkomers is het een manier om te integreren in de gemeenschap. Vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving en belangrijk voor het verenigingsleven.

Wij zijn in Aalsmeer gewend aan een goed voorzieningenniveau. Dat willen wij graag behouden. Daarbij vinden wij het belangrijk dat die voorzieningen bereikbaar en toegankelijk voor iedereen zijn. Wij faciliteren clubs, verenigingen en culturele instellingen en moedigen hen aan de samenwerking in en misschien zelfs wel buiten Aalsmeer op te zoeken om een breed aanbod te kunnen bieden.

ga terug