5.6 Subsidieoverzicht

Het subsidieoverzicht geeft inzicht welke budgetten voor gesubsidieerde activiteiten in de begroting zijn gereserveerd. De daadwerkelijke subsidie wordt bepaald in de subsidieverordening op basis van de aanvraag van de gesubsidieerde instelling. Aan dit overzicht kunnen in die zin geen rechten worden ontleend. Er kan gedurende het jaar besloten worden de activiteit op andere wijze dan met het verstrekken van een subsidie tot stand te brengen.

bedrag x € 1.000

pr.

Instelling

Gesubsidieerde activiteit

Doelstelling

2020

1

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

Stichting Meldpunt Discriminatie regio Amsterdam

Klachtenbehandeling, voorlichting en advies.

Bestrijden en voorkomen discriminatie.

14

Stichting Vluchtelingenwerk Amstelland

Het verzorgen van de eerste opvang en het geven van maatschappelijke begeleiding bij het inburgeringsproces.

Maatschappelijke integratie.

103

Vrijwilligerscentrale

Werven, bemiddeling en training vrijwilligers /gespecialiseerde vrijwilligersketen: coördinatie (gespecialiseerde) vrijwilligersinzet ten behoeve van burgers.

Ondersteuning van vrijwillige inzet: beperkingen van mensen compenseren door oplossingen dicht bij de inwoner te ondersteunen, waarbij de inwoner zelf en de sociale omgeving een zo groot mogelijke rol speelt. Tevens ondersteuning en bevorderen participatie.

91

Mantelzorg & Meer

Ondersteuning mantelzorgers.

Mantelzorgers krijgen waar nodig en gewenst op tijd voldoende ondersteuning.

69

Paramedisch Adviescentrum Aalsmeer

Het geven van cursussen i.v.m. valpreventie.

Bijdragen aan het voorkomen van valincidenten.

12

De Schakel Vrijetijdsvereniging, Stichting De Aanloop, Stichting De Vrijbuiter

Ondersteuning vrijetijdsbesteding verstandelijk gehandicapten.

Ondersteuning gericht op het (collectief) compenseren van beperkingen ten einde de maatschappelijke deelname te vergroten.

4

Diverse bewonersinitiatief groepen

Bewonersinitiatieven in het kader van het versterken sociale samenhang.

Versterken van de sociale samenhang.

26

Tiener- en Jongerenwerk

Uitvoering geven aan het tienerwerk en de combinatiefunctie Welzijn

Het opgang brengen van een veranderproces bij tieners, gericht op het verbeteren van de sociaal maatschappelijke positie (school/werk/toekomst) en hun persoonlijke positie.

478

Cultuurpunt Aalsmeer en Team Sportservice Aalsmeer

Uitvoering geven aan de buurtsportcoach en combinatiefunctie Cultuur en Sport.

Kennismaking met diverse sporten, kunst en cultuur. Talentontwikkeling van kinderen en jongeren. Stimuleren van een gezonde leefstijl (zowel fysiek als psychische gesteldheid).

143

Stichting Kinderboerderij Aalsmeer

Natuur- en Milieueducatie op Kinderboerderij Boerenvreugd.

Het aanbieden van onderwijslessen en tentoonstellingen op de kinderboerderij.

5

Aalsmeerse scoutingverenigingen.

Accommodatie en scoutingactiviteiten voor Aalsmeerse jeugdleden.

Vrijetijdsaanbod voor de jeugd.

4

Zorgcentrum Aelsmeer, R.K. St. Zorgcentra de Meerlanden

Het opzetten en uitvoeren van vrij toegankelijke dagstructureringsactiviteiten.

Realiseren dagstructurering als algemene voorziening in wijken voor inwoners met lichte beperkingen.

125

Zorgcentrum Aelsmeer

De subsidie wordt verleend voor de kosten van de coördinatie van de maaltijdvoorziening.

Door deze subsidie beschikken kwetsbare inwoners van Aalsmeer over een kwalitatief hoogwaardige maaltijdvoorziening.

22

Adviesraad Sociaal Domein

Vanuit ervaringsdeskundigheid en als vertegenwoordiging van een georganiseerde achterban bijdragen aan de ontwikkeling en uitvoering van het minimabeleid, schuldhulpverlening, Wmo, jeugd en jeugdhulpverlening.

uitvoering geven aan de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Aalsmeer 2017.

24

Vrouwen Advies Commissie Aalsmeer

advies geven aan de gemeente en/of woningcorporaties, architecten, projectontwikkelaars en bouwondernemingen die bouwplannen hebben in de gemeente Aalsmeer.

gebruikskwaliteit van openbare gebouwen, woningen en de woonomgeving te verbeteren.

2

Diverse instellingen

Aanpak depressie, aanpak alcohol en drugsgebruik, overbelaste mantelzorgers en introductie crisis kaart.

Verminderen depressies, verminderen alcohol en drugsgebruik, voorkomen van overbelaste mantelzorgers en het voorkomen van en zorgen voor een doelgerichtere aanpak van psychiatrische cliënten die in crisis raken.

128

6.2 Wijkteams

Stichting Humanitas

Getrainde vrijwilligers bieden steun en praktische hulp aan ouders van Aalsmeerse gezinnen met tenminste één kind jonger dan 6 jaar met het opvoedingsondersteuningsprogramma Homestart +.

Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

15

Sezo

Opvoedspreekuren.

Preventieve jeugdhulp ter bevordering van de veiligheid en gezondheid van jeugdigen en gezinnen en ter voorkoming van het verergeren van bestaande problematiek.

18

Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer

Inloop en tienerdisco N201.

Het aanbieden van inlopen en tienerdisco`s in de N201.

27

Team Sportservice Aalsmeer

Uitvoering JOGG-Aalsmeer.

Uitvoering geven aan het plan van aanpak JOGG-Aalsmeer.

62

totaal programma 1 Sociaal domein

1.371

2

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

OnderwijsAdvies

Preventieve logopedie op Aalsmeerse kinderopvanginstellingen en bij de GGD.

Vroegstijdige onderkenning van problemetiek in de spraak-taalontwikkeling van jonge kinderen ter voorkoming van onderwijsachterstanden.

44

Vrijwilligerscentrale Amstelland

Uitvoering maatschappelijke stages.

Stimuleren vrijwilligerswerk / maatschappelijke participatie en algemene ontwikkelingen jeugd.

28

Wereldbuur

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

16

Ons Tweede Thuis

Opstap en Opstapje: Gezinsprogramma's die de onderwijskansen van jonge kinderen met een (taal)achterstand vergroten.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

35

Jong Leren, stichting voor confessioneel onderwijs

Bovenschoolse deeltijd taalklassen voor nieuwkomers.

De Nederlandse taal leren aan nieuwkomers, gericht op instroom in het reguliere onderwijs.

100

vrijwilligerscentrale Amstelland

Coördinatie Taalhuis, waaronder het werven en begeleiden van laaggeletterden en vrijwilligers.

Laaggeletterdheid bestrijden en de sociale samenhang bevorderen door uitwisseling tussen burgers op het gebied van de Nederlandse taal.

4

Wereldbuur

Voorlees Expres.

Bevordeling van de taalontwikkeling van jonge kinderen.

9

Partou BV , Kindervang Snoopy BV, Stichting Kinderopvang Solidoe

Peuterarrangementen en kindplaatsen vve.

Bestrijden onderwijsachterstanden.

296

5.1 Sportbeleid en activering

Jeugdfonds Sport

Contributie en sportattributen voor kansarme kinderen van 4 tot 18 jaar.

Mogelijk maken dat kansarme kinderen mee kunnen doen aan sportactiviteiten.

15

Diverse (sport) organisaties

Activiteiten van een buurtsportcoach.

Sportstimulering van diverse doelgroepen, waaronder ouderen.

34

Team Sportservice Aalsmeer

Activiteiten ter ondersteuning van individuele sporters met een beperking en sportverenigingen in een regionaal samenwerkingsverband.

Blijven voldoen aan de vraag naar informatie, advies, (persoonlijke) begeleiding en ondersteuning van (potentiële) sporters met een beperking en (valide) sportverenigingen die een aangepast sportaanbod (willen) bieden.

6

Diverse (sport)organisaties

Bijdrage in de organisatie van een topsportevenement.

Stimuleren dat er topsportevenementen in Aalsmeer worden georganiseerd met als doel aanwas in de breedtesport en naamsbekendheidvergroting van de gemeente.

15

Amstelveen Sport

topsportvriendelijke scholen.

Ondersteunen en faciliteren van (sport)talenten tijdens hun middelbare schoolperiode zodat ze op een goede wijze school en topsport kunnen combineren.

11

Aalsmeerse sportverenigingen

schoolsporttoernooien.

Brede sportdeelname voor de Aalsmeerse schooljeugd.

10

ESA BV

Beheer en exploitatie van alle gemeentelijke binnen- en buitensportaccommodaties en bijdrage in verlaagde zaalhuur voor Aalsmeerse sportverenigingen.

Op een efficiënte, effectieve en duurzaam, kwalitatief goede wijze uitvoeren van het beheer en de exploitatie van de binnen- en buitensportaccommodaties.

1.903

5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie

Platform C(Stichting Muziek- en Dansschool Amstelveen) tbv Cultuurpunt Aalsmeer

Verzorgen van oriënterend muziek- en dansonderwijs voor de jeugd en ondersteuning van het culturele veld.

Bevorderen cultuurdeelname en educatie en het versterken van het culturele klimaat.

87

Diverse aanvragers

Cultuureducatie.

Bevorderen cultuureducatie en (toegankelijk maken) cultuurdeelname.

46

Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer

Activiteiten gericht op herdenken van de oorlog en vieren van de vrijheid.

Bevorderen van erkenning en waardering van veteranen en het bevorderen van historisch besef van huidige en toekomstige generaties.

11

Stichting Kunst en Cultuur Aalsmeer

Culturele aanbod bestaande o.a. podiumkunsten en beeldende kunst.

Bevorderen van cultuurdeelname en versterken van het culturele klimaat.

32

Stichting Cultureel Jongerencentrum Aalsmeer

Culturele aanbod vooral gericht op talentontwikkeling jongeren.

Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname en het versterken van het culturele klimaat.

26

Aalsmeerse aanvragers o.b.v. beleidsregels jaarlijkse en eenmalige subsidie culturele activiteiten Aalsmeer

Eenmalige  culturele activiteiten.

Versterken van het culturele klimaat en bevorderen cultuurdeelname.

21

Werkschuit en diverse amateurkunstverenigingen

Activiteiten gericht op amateurkunstbeoefening.

Bevorderen actieve en passieve cultuurdeelname.

24

5.4 Musea

Stichting Historische Tuin Aalsmeer

Personele kosten tbv beheer en exploitatie van de Historische Tuin.

Behoud van het cultureel erfgoed en openstelling voor publiek.

138

5.5 Cultureel erfgoed

Aalsmeerse aanvragers obv de Erfgoedverordening en de nadere regels voor subsidiëring tbv instandhouding van gemeentelijk monumenten Aalsmeer.

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.

Monumentenzorg.

26

Eigenaren van gemeentelijke monumenten

Instandhouding (onderhoud en restauratie) van het gemeentelijk monument.

Financiële compensatie in de instandhouding van de kosten voor monumenten

30

5.6 Media

Stichting Amstelland Bibliotheken

Uitvoeren van de kernfuncties van een basisbibliotheek met ruime openstelling en een interactieve website.

Laagdrempelige en deskundige toegang tot alle bronnen van kennis, cultuur en literatuur, stimuleren educatieve ontmoetingen op het gebied van taal en mediawijsheid en bijdrage aan zelfredzaamheid van burgers in deze informa-tiemaatschappij.

468

stichting Lokale Omroep Aalsmeer

Uitzendingen op radio.

Uitvoering geven aan de zorgplicht voor de bekostiging van de lokale omroep volgens de mediawet en bevorderen vernieuwing bij de lokale omroep om relevantie te behouden.

22

totaal programma 2 Onderwijs en ontplooiing

3.453

3

3.1 Economische ontwikkelingen

Stichting Ophelialaan Vooruit

Feestdagenacties, boodschappen actie en andere promotionele activiteiten.

Aantrekkelijker maken van het winkelgebied Ophelialaan.

20

Stichting Ondernemingsfonds Meer Aalsmeer

Sinterklaas, kerstactie e.a. feestdagenacties, geraniums, verlichting, bandjesavond, diverse markten en festivals.

Behouden en versterken van het centrum van Aalsmeer als winkelgebied.

66

3

3.4 Economische promotie

Diverse aanvragers

Promotie van Aalsmeerse activiteiten.

Aalsmeer beter op de kaart zetten als aantrekkelijke locatie voor zowel de nationale/regionale waterrecreant als de (inter)nationale bloemenbezoeker.

39

Totaal programma 3 Economie en Duurzaamheid

125

4

5.7 Openbaar groen en openluchtrecreatie

Stichting de Bovenlanden Aalsmeer

Ondersteuning in de huisvestingskosten.

Behoud en verbetering van natuur en cultuur waarden in de Bovenlanden. Hiermee wordt een bijdrage verleend uit de doelen van de Groenvisie.

5

totaal programma 4 Openbare ruimte

5

6

0.1 Bestuur

Stichting Ontwikkelingssamenwerking Aalsmeer

De stichting is door de gemeente mandaat verleend inzake de uitvoering van het subsidiebeleid op het gebied van ontwikkelings-samenwerking.

Ontwikkelingsprojecten te ondersteunen die vanuit de Aalsmeerse samenleving worden geïnitieerd.

32

1.2 Openbare orde en veiligheid

Slachtofferhulp Nederland

Kosteloze ondersteuning aan slachtoffers van misdrijven en ernstige verkeersongelukken.

Ondersteuning gericht op zelfredzaamheid en weerbaarheid van het slachtoffer.

6

Stichting Beterburen

Kosteloze bemiddeling door vrijwilligers bij verstoorde relaties tussen buren.

Veilige stad zonder overlast waarbij inwoners invulling geven aan hun eigen verantwoordelijkheid.

19

Organisatie (2020) nog niet bekend

Onderhoud van de AED’s en een opleidingsbudget voor de vrijwillige burgerhulpverleners.  

De overlevingskans bij een circulatietoestand te vergroten door het opzetten van 6 minuten zones waarbij AED’s worden ingezet door de daartoe opgeleide burgerhulpverleners.

4

totaal programma 6 Bestuur, bevolking en veiligheid

61

ga terug