5.1 Lijst van afkortingen

AA

Amstelveen Aalsmeer

AEB

Afval Energie Bedrijf

AM

Amstelland Meerlanden 

AP

Autoriteit Persoonsgegevens

APV

Algemene Plaatselijke Verordening

AR

Algemene Reserve

ASD

Adviesraad Sociaal Domein

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

AVR

Algemene Vrije Reserve

AVVP

Aalsmeers Verkeer en Vervoerplan

BBP

Bruto Binnenlands Product

BBV

Besluit Begroting en Verantwoording

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

BOPZ

Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen

BRS

Bestuurlijke Regie Schiphol

BSO

Buitenschoolse opvang

Btw

Belasting toegevoegde waarde

BV

Besloten Vennootschap

B&W

Burgemeester en Wethouders

CBS

Centraal Bureau Statistiek

CJG

Centrum Jeugd en Gezin

CO2

Koolstofdioxide

COELO

Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden

CPB

Centraal Planbureau

c.q.

Casu quo

CROW

Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek

CUP

College Uitvoeringsprogramma

DRIS

Dynamisch ReizigersInformatieSysteem

DU

Decentralisatieuitkering

DUO

Dienst Uitvoering Onderwijs

DVO

Dienstverleningsovereenkomst

Emovo

Elektronische MOnitor VOlksgezondheid

EMU

Economische en Monetaire Unie

ESA BV

Exploitatie Sportaccommodaties Aalsmeer BV

EW

Eindwaarde

Fido

Financiering decentrale overheden

Fvw

Financiële Verhoudingswet

GGD

Gemeenschappelijk gezondheidsdienst

GGZ

Geestelijke gezondheidszorg

GOAB

Gemeentelijk Onderwijs Achterstandenbeleid

GPAG BV

Greenpark Aalsmeer Gebiedsontwikkeling BV

GR

Gemeenschappelijke regeling

GREX

Grondexploitatie

GRP

Gemeentelijk Rioleringsplan

GS

Generale Staten

HALT

Het AL Ternatief

HGKM

Huiselijk geweld en kindermishandeling

HRM

Human Resource Management

ICT

Informatie- en Communicatietechnologie

ISV

Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing

JOGG

Jongeren op Gezond Gewicht

JOP

Jeugdontmoetingsplek

LISA

Landelijk Informatiesysteem van Arbeidsplaatsen en Vestigingen

MBO

Middelbaar Beroepsonderwijs

MOP

Meerjarenonderhoudsplan

MRA

Metropool Regio Amsterdam

MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

M2

Vierkante meter

M3

Kubieke meter

NCW

Netto contante waarde

NME

Natuur- en Milieueducatie

NNGB

Nederlandse Norm Gezond Bewegen

NV

Naamloze vennootschap

NZKG

Noordzeekanaalgebied

ODNZKG

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

OGZ

Openbare Gezondheidszorg

OGGz

Openbare Geestelijke Gezondheidszorg

ORS

Omgevingsraad Schiphol

Ow

Omgevingswet

OZB

Onroerende zaakbelastingen

PGB

Persoonsgebonden Budget

P&O

Personeel & Organisatie

REA

Regionale Educatieve Agenda

REVA

Registratie Eerste Verblijfadres Arbeidsmigranten

RIEC

Regionaal Informatie- en Expertise Centrum

RMC

Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

RZB

Roerende woon- en bedrijfsruimten belasting

SER

Sociaal-Economische Raad

SLS

Stichting Leefomgeving Schiphol

SMW

Schoolmaatschappelijk Werk

SRA

Stadsregio Amsterdam

SROI

Social Return on Investment

ST

Secretaristeam

SVN

Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten

SZW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

UWV

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen

VANG

Van Afval Naar Grondstof

VE

Voorschoolse educatie

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VO

Voortgezet Onderwijs

VOG

Verklaring omtrent het gedrag

Vpb

Vennootschapsbelasting

VrAA

Veiligheidsregio Amsterdam-Amstelland

VSV

Voortijdig schoolverlaten

VTH

Vergunningverlening, toezicht en handhaving

VVA

Voetbalvereniging Aalsmeer

VVE

Vereniging van Eigenaren

VVE

Vroeg- en Voorschoolse Educatie

VVN

Veilig Verkeer Nederland

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wbp

Wet bescherming persoonsgegevens

Wet bibob

Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur

Wet fido

Wet financiering decentrale overheden

Wet hof

Wet houdbare overheidsfinanciën

Wmo

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOZ

Wet waardering onroerende zaken

Wpg

Wet publieke gezondheidszorg

Wpo

Wet op het primair onderwijs

Wro

Wet ruimtelijke ordening

Wtcg

Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

WSW

Wet sociale werkvoorziening

WW

Werkloosheidswet

ga terug