5. Bijlagen

Gemeenten zijn verplicht om in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.
De andere bijlagen zijn niet verplicht maar geven onder andere inzicht in de subsidieverstrekking en de kaderstellende nota’s per programma.